ons. jun 12th, 2024

Stortingets jurister mener Trettebergstuen ikke kan stilles for riksrett, men skriver at saken må oversendes sivil påtalemyndighet.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba før sommeren Stortingets konstitusjonelle avdeling om råd for hvordan de skal håndtere Trettebergstuen-saken videre.
Bakgrunnen var en henvendelse fra jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen. Holmøyvik har argumentert for at Trettebergstuen bør etterforskes, enten av Stortingets ansvarskommisjon eller av politiet.
Anette Trettebergstuen trakk seg som kulturminister etter å ha utnevnt to venner, og foreslått en tredje, til ulike betalte verv.
Komitéleder Peter Frølich (H) sier de nå har fått en tydelig anbefaling:
– Stortingets konstitusjonelle avdeling har vurdert om brudd på habilitetsreglene kan utgjøre en tjenestefeil som kan påtales ved riksrett. De konkluderer med at slike lovbrudd alene ikke kan føres for riksretten.
– Om kontrollkomiteen lander på at riksrett ikke er aktuelt, skal komiteen oversende henvendelsen om Trettebergstuens habilitetsbrudd til påtalemyndigheten. Dette følger av reglene i Stortingets forretningsorden.
– Jeg vil understreke tydelig at dette er en prosedyreregel. En oversendelse til påtalemyndigheten vil ikke bety at Kontrollkomiteen har tatt stilling til om habilitetsbruddene kan være straffbare. Det er noe påtalemyndigheten må ta stilling til alene.
«Basert på det foreliggende faktum synes det klart at forholdene den aktuelle henvendelsen gjelder, ikke kan påtales ved riksrett. Komiteen kan derfor avvise saken direkte i medhold av Stortingets forretningsorden § 15 tredje ledd første punktum, og skal i så fall i henhold til ordlyden i fo. oversende henvendelsen til rette påtalemyndighet. Dette er en prosedyreregel, og en slik oversendelse gir ikke uttrykk for at komiteen har tatt stilling til hvorvidt forholdet kan eller bør straffeforfølges av påtalemyndigheten. Komiteen trenger da ikke gi innstilling til Stortinget» skriver juristene i brevet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
2023-09-06T08:08:09Z

av